ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

 

ARTIKEL 1. Algemeen

1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder MEKO SECURITY V.O.F de navolgende vennootschappen:

 • 1. MEKO SECURITY V.O.F Nederland B.V., statutair gevestigd te Nieuwegein aan de Twentehaven 11 te Nieuwegein ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 84947276.

alsmede alle daaraan gelieerde vennootschappen die deze voorwaarden voor hun overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen gebruiken.

1.2. Afwijking van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.

1.3. Onder klant in deze voorwaarden wordt verstaan de partij - natuurlijk of rechtspersoon - die met MEKO SECURITY V.O.F een overeenkomst aangaat, wil aangaan, een aanbieding krijgt of een prestatie ontvangt.

1.4. Op alle door MEKO SECURITY V.O.F gedane aanbiedingen, alle met MEKO SECURITY V.O.F gesloten overeenkomsten alsmede op de uitvoering van die overeenkomsten en alle verbintenissen die daaruit zijn uitsluitend deze verkoopvoorwaarden van toepassing. MEKO SECURITY V.O.F aanvaart nimmer algemene verkoop- of inkoopvoorwaarden van haar klant, tenzij daarmee uitdrukkelijk schriftelijk is ingestemd.

1.5. Indien MEKO SECURITY V.O.F niet steeds naleving van deze voorwaarden verlangd, brengt dit niet mee dat de voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat MEKO SECURITY V.O.F afstand doet om in toekomstige of soortgelijke gevallen alsnog strikte nakoming van deze voorwaarden te verlangen.

 

ARTIKEL 2. Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1. Alle door MEKO SECURITY V.O.F gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.2. Voor overeenkomsten of leveringen waarvoor geen schriftelijke offerte of opdrachtbevestiging is gemaakt, wordt een factuur of pakbon (tevens) als opdrachtbevestiging beschouwd, welke geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2.3. Alle bij een aanbieding verstrekte prijzen, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven en zijn altijd exclusief btw. Ze binden MEKO SECURITY V.O.F slechts indien zij deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd. MEKO SECURITY V.O.F is niet verplicht detailgegevens te verstrekken, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Alle (intellectuele) eigendomsrechten terzake van de aangeboden/getoonde en/of gedemonstreerde materialen/gegevens, in de meest ruime zin, blijven volledig voorbehouden.

2.4. MEKO SECURITY V.O.F behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren of vooruitbetaling te verlangen.

2.5. Prijsopgaven zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, altijd indicatief en vrijblijvend en steeds onder het voorbehoud van eventuele zet- of typefouten. Voor telefonische prijsopgaven geldt, dat zij nimmer rechtsgeldig zullen zijn totdat deze ondubbelzinnig schriftelijk door MEKO SECURITY V.O.F aan de klant is bevestigd.

2.6. Gedane bestellingen worden pas door MEKO SECURITY V.O.F geaccepteerd na goedkeuring door de afdeling Credit Control, tenzij sprake is van een iDeal betaling, een pinbetaling of een vooruitbetaling.

2.7. Indien de klant niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiend uit de met hem gesloten overeenkomst en uit deze algemene verkoopvoorwaarden, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling c.q. een eigen aanvraag daartoe, of wanneer hij door beslag of anderszins beschikkingsonbevoegd en/of handelingsonbekwaam wordt, dan wel indien aan MEKO SECURITY V.O.F is gebleken dat de klant onvoldoende kredietwaardig is, zulks ter beoordeling van MEKO SECURITY V.O.F, heeft zij het recht de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden, dan wel extra zekerheid te verlangen (bijvoorbeeld middels het stellen van een bankgarantie, het vestigen van een pand- en/of hypotheekrecht, borgstelling etc., zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd MEKO SECURITY V.O.F’s recht de door haar geleden schade van de klant te vorderen.

2.8. Deze bepaling geldt evenzeer indien door MEKO SECURITY V.O.F is toegestaan dat er op kredietbasis wordt geleverd. Alsdan is MEKO SECURITY V.O.F gerechtigd de geleverde zaken onmiddellijk bij de klant terug te - doen - halen, waarbij de klant reeds nu onherroepelijk machtiging verleent aan MEKO SECURITY V.O.F de ruimten waar de zaken zich bevinden te betreden teneinde haar in het bezit te stellen van de zaken.

 

ARTIKEL 3. Prijzen, offertes en orders

3.1. Indien niet anders is overeengekomen gelden prijzen in Euro's, Britse Ponden of US Dollar en wel “ex works”, exclusief BTW, orderkosten, handlingkosten, dropshipmentkosten en/of transportkosten, remboursementskosten, verpakking, emballage, verzending, vervoersdocumenten, montage/installatie, keuring, verzekering, (eventueel) door de overheid te heffen rechten, toeslagen en/of belastingen.

3.2. De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bekende kosten zoals prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachtkosten et cetera. MEKO SECURITY V.O.F is niet gehouden om een overeenkomst gestand te doen tegen een vermelde prijs die berust op een kennelijke druk- of zetfout dan wel evident niet marktconform is.

3.3. MEKO SECURITY V.O.F is uitdrukkelijk bevoegd om eenzijdig de prijs, de voorwaarden en/of de inhoud van een gesloten overeenkomst te wijzigen, zonder dat de klant bevoegd is de overeenkomst te annuleren, indien marktomstandigheden (voorzien of onvoorzien) dan wel kostenverhogende omstandigheden, zoals - doch niet uitsluitend - de kosten van grond- en brandstoffen, materialen, fabricage of transport, daartoe aanleiding geven, dit ongeacht of de wijziging voor MEKO SECURITY V.O.F al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. MEKO SECURITY V.O.F is in geval van wijziging nimmer schadeplichtig jegens de klant.

3.4. Afwijkingen in de overeenkomst tot maximaal 10% van bijvoorbeeld de prijs of levertijd zullen in beginsel als redelijk worden beschouwd, tenzij de klant aantoont dat dit redelijkerwijs van haar niet verlangd kan worden.

3.5. Indien een klant voor of tijdens de uitvoering van de dienst of het werk wijzigingen en/of aanvullingen wenst op een gesloten overeenkomst, zijn de additionele kosten hiervan voor rekening van de klant. Onder meerwerk wordt verstaan al datgene dat niet in de initiële, oorspronkelijke overeenkomst is opgenomen.

3.6. Indien blijkt dat bij de eindafrekening het saldo van eventueel meer- en minderkosten tot een verlaging van de overeenkomst prijs leidt, dan behoudt MEKO SECURITY V.O.F jegens haar klant aanspraak op vergoeding van de als gevolg hiervan geleden winstderving.

ARTIKEL 4. Reclameringen

4.1. De klant dient klachten van welke aard dan ook altijd schriftelijk te melden onder opgaaf van redenen. Een reclame, ongeacht waar deze betrekking op heeft, geeft de klant niet het recht om zijn of haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst jegens MEKO SECURITY V.O.F op te schorten of te verrekenen.

4.2. De klant dient (af)geleverde zaken of uitgevoerde werkzaamheden bij (af)levering dan wel na afronding of (op)levering terstond te controleren. Hierbij dient de klant na te gaan of de afgesproken prestatie aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

 • of de (af)geleverde zaken of verrichte werkzaamheden voldoen aan de kwaliteitseisen, die gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/of ander doeleinden, gebaseerd op de visuele inspectie van de (af)geleverde zaken of verrichte werkzaamheden;
 • of de (af)geleverde zaken of verrichte werkzaamheden voor wat betreft kwaliteit (aantal, hoeveelheid, gewicht) overeenstemmen met de overeenkomst c.q. opdrachtbevestiging;

Eventuele beschadigingen en/of gebreken van de verpakking dienen, indien deze bij aflevering vastgesteld worden, op de afleverbon, de factuur, en/of het vervoersdocument vermeld te worden.

4.3. De klant dient bij aflevering of het uitvoeren van de werkzaamheden direct zichtbare klachten terstond schriftelijk te melden. Geschiedt dat niet, dan worden de geleverde zaken of uitgevoerde werkzaamheden als correct en geaccepteerd beschouwd.

4.4. Het recht van de klant op reclameren vervalt hoe dan ook indien deze de geleverde producten in gebruik heeft genomen, heeft verwerkt of anderszins (stilzwijgend) heeft geaccepteerd.

4.5. In het geval van niet zichtbare gebreken dient de klant binnen 48 uur na ontdekking of nadat het gebrek redelijkerwijs ontdekt had moeten worden schriftelijk te reclameren. Indien deze termijn verstrijkt zonder te voldoen aan de formaliteiten, worden de geleverde zaken of uitgevoerde diensten als correct en geaccepteerd beschouwd.

4.6. Alle andere klachten dient de klant binnen de overeengekomen of op de factuur vermelde betalingstermijn te melden, bij gebreke waarvan het recht om te klagen vervalt.

4.7. Indien en voor zover de reclameringen gegrond wordt bevonden, is MEKO SECURITY V.O.F uitsluitend verplicht het (de)gebrek(en)te herstellen dan wel de ondeugdelijke zaken te vervangen naar keuze van MEKO SECURITY V.O.F zonder dat de klant daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

4.8. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande toestemming van MEKO SECURITY V.O.F en onder door MEKO SECURITY V.O.F te bepalen voorwaarden. De klant is verplicht de zaken zoveel mogelijk in de originele verpakking en zo min mogelijk beschadigd te retourneren. Ingeval van herstel dan wel vervanging van ondeugdelijke zaken, is de klant verplicht de zaken op eigen kosten te retourneren naar een door MEKO SECURITY V.O.F nader op te geven adres.

4.9. De geleverde producten zijn ontworpen voor normaal commercieel gebruik. Gebruik in beveiligde systemen, nucleaire toepassing/ omgeving, levensondersteunende toepassingen of gebruik voor productie van wapens zijn verboden, tenzij schriftelijke toestemming van de fabrikant van de producten is verkregen. De klant dient zich ervan te vergewissen dat de door MEKO SECURITY V.O.F aan de klant geleverde producten, dan wel na verwerking door de klant aan derden geleverde producten dat (mede) bestond uit door de klant geleverde producten en/of materialen conform het vorenstaande gebruik worden gebruikt.

 

ARTIKEL 5. Betaling

5.1. De betalingstermijn bedraagt 8 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het recht om op te schorten en ook het recht op verrekening wordt uitgesloten. MEKO SECURITY V.O.F is te allen tijde gerechtigd haar vorderingen op de klant te vervreemden en/of te verpanden.

5.2. De vordering tot betaling van de gehele verschuldigde som is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag van een van de posten, als van de klant faillissement of surseance van betaling is aangevraagd of door haar zelf wordt aangevraagd of door overlijden, ontbinding en/of liquidatie van de onderneming.

5.3. Indien het volgens factuur door de klant aan MEKO SECURITY V.O.F verschuldigde bedrag niet binnen de daarvoor overeengekomen termijn is voldaan, is de klant, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim en is aan MEKO SECURITY V.O.F vanaf de factuurdatum een rente verschuldigd van 1,5% per (gedeelte van een) maand over het totaal nog openstaande bedrag, zulks tot aan de dag der algehele voldoening en onverminderd de aan MEKO SECURITY V.O.F verder toekomende rechten.

5.4. Wanneer MEKO SECURITY V.O.F genoodzaakt is haar vordering (of gedeelte daarvan) aan een derde ter incasso te geven, komen de buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de klant. Binnen de branche van MEKO SECURITY V.O.F is het gebruikelijk en aanvaard dat deze kosten van invordering worden gefixeerd op 15% van het overgedragen te incasseren bedrag (te vermeerderen met btw) en met een minimum van € 250,00 te vermeerderen met btw. Voorts dient de klant de volledige door MEKO SECURITY V.O.F te maken gerechtelijke kosten te vergoeden, waaronder de proceskosten of kosten van een faillissementsaanvrage en de kosten van juridische bijstand. Een en ander laat onaangetast het recht van MEKO SECURITY V.O.F op nakoming of ontbinding, beiden al dan niet met schadevergoeding.

5.5. MEKO SECURITY V.O.F zal de overeenkomst met de klant met onmiddellijke ingang kunnen opzeggen en al haar verplichtingen van aan haar gelieerde dochter- of zustervennootschappen volledig kunnen opschorten en/of verrekenen met vorderingen van de klant of aan deze gelieerde dochter- of zustervennootschappen – ook als deze vorderingen aan een derde zijn overgedragen – indien:

 1. De klant enig op hem rustende verplichting jegens MEKO SECURITY V.O.F niet, niet tijdig of niet juist nakomt;
 2. De klant dan wel een daaraan gelieerde dochter- of zustervennootschappen in staat van faillissement verklaard wordt, een verzoek daartoe is ingediend, of in surseance van betaling verkeert;
 3. De klant krachtens rechtelijk vonnis handelingsonbekwaam is geworden of gedetineerd is geraakt;
 4. De klant is ontbonden of tegen de klant een vordering tot ontbinding is ingesteld dan wel indien door de klant een ontbindingsbesluit is genomen dan wel indien de klant geliquideerd wordt of, indien het een natuurlijk persoon betreft, overlijdt;
 5. De klant overgaat tot staking van de onderneming of daartoe is overgegaan dan wel tot overdracht van zijn bedrijf en de klant nog niet aan zijn verplichtingen jegens MEKO SECURITY V.O.F heeft voldaan.

Dit recht heeft MEKO SECURITY V.O.F door enkel het plaatsvinden van één der bovengenoemde omstandigheden, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst vereist zal zijn.

 

ARTIKEL 6. Eigendomsoverdracht, verlenging/overdracht van rechten

6.1. Behoudens het gestelde in de leden 2 tot en met 11 van dit artikel, zal de eigendom van de zaken op de klant overgaan op het tijdstip van (af)levering dan wel het moment waarop deze worden afgehaald.

6.2. MEKO SECURITY V.O.F behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de klant (af)geleverde zaken – betaald en niet betaald – uit hoofde van de door haar gesloten (huur)koopovereenkomsten en daarmee verbandhoudende dienstverlening.

6.3. Indien MEKO SECURITY V.O.F in het kader van deze overeenkomsten ten behoeve van de klant door de klant te vergoeden werkzaamheden verricht of zal verrichten, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat de klant ook deze vorderingen van MEKO SECURITY V.O.F geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die MEKO SECURITY V.O.F tegen de klant heeft of mocht verkrijgen wegens tekortschieten - of ontbinding van de overeenkomst - door de klant in één of meer van zijn verplichtingen uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten jegens MEKO SECURITY V.O.F.

6.4. Zolang de eigendom van de (af)geleverde zaken niet op de klant is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in de zevende en achtste alinea van dit lid.

6.5. Op (af)geleverde zaken die in eigendom van de klant zijn overgegaan en zich nog in handen van de klant bevinden, behoudt MEKO SECURITY V.O.F zich hierbij reeds nu voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van alle vorderingen die MEKO SECURITY V.O.F dan uit welken hoofde dan ook, nog tegen de klant mocht hebben. MEKO SECURITY V.O.F is te allen tijde gerechtigd en wordt hierbij door de klant onherroepelijk gemachtigd om de ter vestiging van dit pandrecht benodigde handelingen te verrichten (waaronder uitdrukkelijk begrepen het vestigen van het pandrecht bij authentieke of geregistreerde onderhandse akte) en daarbij ook namens de klant op te treden. De klant verplicht zich op verzoek van MEKO SECURITY V.O.F aan deze verpanding onverwijld zijn medewerking te verlenen.

6.6. De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud (af)geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van MEKO SECURITY V.O.F te bewaren. De klant is verplicht de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan MEKO SECURITY V.O.F op eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van de klant op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra MEKO SECURITY V.O.F te kennen geeft dit te wensen, door de klant aan haar worden verpand op de wijze, aangegeven in artikel 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van MEKO SECURITY V.O.F tegen de klant. De laatste twee volzinnen van lid 5 van dit artikel zijn van toepassing.

6.7. Indien de klant met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens MEKO SECURITY V.O.F tekortschiet of MEKO SECURITY V.O.F goede grond heeft te vrezen dat de klant in die verplichtingen zal tekortschieten, is MEKO SECURITY V.O.F gerechtigd om eigenmachtig en zonder enige aansprakelijkheid jegens de klant, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal de klant worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

6.8. Het is de klant toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud (af)geleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is de klant verplicht van zijn klant een eigendomsvoorbehoud te bedingen op voet van het bepaalde in dit artikel.

6.9. De klant verbindt zich, zodra MEKO SECURITY V.O.F de wens daartoe te kennen geeft, vorderingen die hij tegen zijn klant verkrijgt, voor zover de klant deze niet verpand heeft aan haar financierende bank, niet aan derden te cederen of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MEKO SECURITY V.O.F. De klant verbindt zich verder, bedoelde vorderingen, zodra MEKO SECURITY V.O.F de wens daartoe te kennen geeft, aan MEKO SECURITY V.O.F te verpanden op de wijze, aangegeven in artikel 3:239 BW tot meerdere zekerheid van haar vorderingen uit welken hoofde dan ook tegen de klant. De laatste twee volzinnen van lid 5 van dit artikel zijn van toepassing.

6.10. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van MEKO SECURITY V.O.F op de geleverde zaken door natrekking of zaakvorming teniet gaat, vestigt de klant bij voorbaat een bezitloos pandrecht op de natrekkende zaak, respectievelijk de gevormde zaak ten behoeve van MEKO SECURITY V.O.F, tot zekerheid van al hetgeen de klant, uit welken hoofde ook, aan MEKO SECURITY V.O.F verschuldigd is en zal worden. De laatste twee volzinnen van lid 5 van dit artikel zijn van toepassing.

6.11. Het eigendomsvoorbehoud van MEKO SECURITY V.O.F komt niet te vervallen bij betaling aan haar door een derde die in de vordering van MEKO SECURITY V.O.F op de klant wordt gesubrogeerd.

 

ARTIKEL 7. Oplevertijd

7.1. Het tijdstip waarop MEKO SECURITY V.O.F de overeengekomen werkzaamheden of leverantie(s) moet hebben voltooid, is vastgesteld in de verwachting, dat na het moment van aanvaarding van de opdracht geen verandering zal plaats hebben in de omstandigheden, waaronder MEKO SECURITY V.O.F zal presteren.

7.2. Vindt dergelijke wijziging der omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, plaats en heeft deze vertraging tot gevolg, dan wordt het tijdstip van (op-)levering dienovereenkomstig verlaat/ verlengd, onverminderd het hierna bepaalde ingeval van overmacht.

7.3. Overschrijding van de (op)levertermijn zal de klant nimmer het recht geven op enige vergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst, dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

7.4. De in de aanbiedingen, bevestigingen en overeenkomsten genoemde uitvoeringstermijnen worden naar beste kunnen opgegeven en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zijn niet bindend. Tussentijdse beëindiging laat de rechten van MEKO SECURITY V.O.F inzake vergoeding van honorarium/kosten onverlet.

7.5. Ingeval van werk/levering in fasen geldt dat MEKO SECURITY V.O.F het werk van de volgende fase mag uitstellen zolang de klant de voltooiing van de voorafgaande fase niet heeft goedgekeurd c.q. verzuimd heeft deze af te nemen.

7.6. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:

 1. na mededeling door MEKO SECURITY V.O.F dat het werk gereed is en de klant het werk heeft goedgekeurd;
 2. na verloop van 8 dagen na de onder 7.6.1. bedoelde mededeling en de klant het werk niet heeft gecontroleerd; of
 3. na (gedeeltelijke)ingebruikname door of namens klant, voor het in gebruik genomen deel. De klant kan zijn goedkeuring niet weigeren op grond van kleine gebreken of tekortkomingen, die door MEKO SECURITY V.O.F worden hersteld binnen 30 dagen na oplevering.

 

ARTIKEL 8. Levering

8.1. Vanaf het moment van sluiting van de overeenkomst is het gekochte voor risico van de klant. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan huis/bedrijf van de klant. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door MEKO SECURITY V.O.F met de klant schriftelijk is overeengekomen en op de factuur of anderszins wordt aangegeven.

8.2. MEKO SECURITY V.O.F is gerechtigd om te leveren in gedeelten, welke MEKO SECURITY V.O.F afzonderlijk kan factureren.

8.3. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte voor transport gereed staat.

8.4. Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd door de klant niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico.

8.5. Indien de klant met MEKO SECURITY V.O.F een schriftelijke kredietlimiet is overeengekomen, zal levering van zaken geschieden binnen de overeengekomen kredietlimiet. Bij overschrijding van de kredietlimiet behoudt MEKO SECURITY V.O.F zich het recht voor om vooruitbetaling te vragen voor het bedrag dat de levering de overeengekomen kredietlimiet overschrijdt.

 

ARTIKEL 9. Uitvoering werkzaamheden/medewerking klant (Optioneel)

9.1. De werktijden van MEKO SECURITY V.O.F’s personeel zullen zoveel mogelijk worden aangepast aan de bij de klant geldende werktijden, voor zover deze zijn gelegen tussen 8.30 en 17.30 uur, zaterdagen, zondagen en erkende feestdagen niet meegerekend. Op vrijdag eindigt de werkdag om 17.00 uur.

9.2. Voor opdrachten met betrekking tot het uitvoeren van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten waarvoor een vaste prijs geldt, wordt de plaats waar, en werktijd waarop, de werkzaamheden verricht worden, steeds door MEKO SECURITY V.O.F bepaald.

9.3. Voor opdrachten op basis van uurtarief zal de in lid 2 genoemde plaats steeds door de klant worden bepaald, bij gebreke waarvan deze door MEKO SECURITY V.O.F wordt bepaald.

 

ARTIKEL 10. Transport/risico

10.1. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere voorschriften door de klant met MEKO SECURITY V.O.F schriftelijk zijn overeengekomen, door MEKO SECURITY V.O.F als goed koopman bepaald.

10.2. Eventuele specifieke wensen van de klant betreffende het transport/de verzending worden slechts uitgevoerd indien de klant schriftelijk verklaard heeft de meerkosten daarvan te zullen dragen.

10.3. Het transport van de zaken geschiedt voor rekening en risico van de klant, zelfs wanneer de vervoerder vordert dat op de vrachtbrieven, vervoeradressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoerschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.

10.4. Bij franco levering worden de transportkosten niet afzonderlijk doorberekend.

 

ARTIKEL 11. Software en hardware

11.1. De navolgende bepalingen zijn - in het bijzonder - van toepassing, indien MEKO SECURITY V.O.F software levert.

11.2. Het eigendom en alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de softwareproducten en de onderliggende broncode blijven te allen tijde bij de toeleveranciers van MEKO SECURITY V.O.F, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. De klant zal alle onderscheidingstekens met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van de rechthebbende niet verwijderen of wijzigen.

11.3. De klant is gemachtigd de softwareproducten aan eindgebruikers door te verkopen. De klant heeft het recht aan zijn eindgebruiker een niet-exclusieve en niet-overdraagbare sub-licentie te verlenen voor het gebruik van de softwareproducten van de toeleverancier van MEKO SECURITY V.O.F conform de betreffende software licentievoorwaarden.

11.4. Deze machtiging geeft de klant niet het recht de softwareproducten en de daarbij behorende documentatie van MEKO SECURITY V.O.F of haar toeleveranciers te kopiëren of al dan niet tegen vergoeding uit te lenen of op andere wijze dan door middel van genoemde sublicentie aan zijn eindgebruikers ter beschikking te stellen.

11.5. De klant is gehouden de eindgebruiker expliciet op het beperkte recht van sub-licentie te wijzen, alsmede op de verplichting alvorens gebruik van de zaken de gebruiksaanwijzing grondig door te nemen, zodat geen rechten ten aanzien van de geldende garantie aansprakelijkheidsbepalingen worden prijsgegeven.

11.6. Alle handelsmerken op de zaken zijn en blijven intellectueel eigendom van de respectievelijke fabrikanten. Voor het gebruik van deze handelsmerken is voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectievelijke fabrikanten vereist. De bij het product behorende licentieovereenkomst is van toepassing op het gebruik en de levering van de software.

11.7. Voor zover software in de levering is inbegrepen, wordt de software aan de zakelijke klant overgedragen voor eenmalige doorverkoop en aan de eindklant voor exclusief gebruik; het is niet toegestaan om de software te kopiëren of voor gebruik aan anderen over te dragen. Voor het recht om de software meervoudig te gebruiken is speciale schriftelijke toestemming vereist. Bovendien is de licentieovereenkomst van de fabrikant van de software van toepassing op het gebruik van de software.

 

ARTIKEL 12. Overmacht

12.1. Van overmacht aan de zijde van MEKO SECURITY V.O.F is sprake, indien MEKO SECURITY V.O.F verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit de overeenkomst en/of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: onwerkbaar weer, onbereikbare of onberijdbare laad-en losplekken, oorlog(sgevaar), burgeroorlog, oproer, epidemie of pandemie, terrorisme, molest, brand, waterschade, overstroming of vaarverboden als gevolg van hoog- of laagwater, georganiseerde en ongeorganiseerde werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, beslaglegging, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van of toevoer van energie, gebrek aan materialen, grond- hulpstoffen en voorraad, defecten aan transportmiddelen en vervoersbelemmeringen, anders zowel in het bedrijf van MEKO SECURITY V.O.F als van haar leveranciers en degene die met opslag of transport zijn belast en voorts alle overige oorzaken die buiten de schuld of risicosfeer van MEKO SECURITY V.O.F zijn ontstaan.

12.2. In geval van overmacht worden aangegeven (lever)termijnen verlengd met de periode gedurende welke MEKO SECURITY V.O.F door de overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.

12.3. Indien door overmacht de aflevering meer dan 1 maand wordt vertraagd, zijn zowel MEKO SECURITY V.O.F als de klant bevoegd de overeenkomst – voor het niet uitgevoerde gedeelte – te ontbinden met inachtneming van het in het lid 4 bepaalde punt.

12.4. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, zal de klant het reeds geleverde gedeelte van zaken behouden dan wel het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst niet ontbinden alsmede de in beide gevallen verschuldigde koopprijs voldoen, tenzij de klant aantoont dat het reeds afgeleverde deel van de zaken niet meer doeltreffend gebruikt kan worden of benut kan worden ten gevolge van het niet afleveren van de resterende zaken. In dit laatste geval heeft de klant, indien door overmacht de resterende levering meer dan 1 maand vertraagd wordt, de bevoegdheid de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte te ontbinden om hetgeen reeds geleverd was, voor rekening en risico van de klant, aan MEKO SECURITY V.O.F terug te zenden.

12.5. MEKO SECURITY V.O.F, noch de klant zullen over en weer aansprakelijk zijn voor of schadeplichtig zijn bij beëindiging van de overeenkomst als gevolg van overmacht.

 

ARTIKEL 13. Garantie

13.1. Behoudens hetgeen in 14.5 is bepaald, verstrekt MEKO SECURITY V.O.F m.b.t. door haar geleverde zaken een garantie op materiaal en fabricagefouten. De garantie houdt uitsluitend in dat MEKO SECURITY V.O.F naar beste vermogen deze fouten zal herstellen, dan wel de zaken zal vervangen, dit naar keuze en ter beoordeling van MEKO SECURITY V.O.F. Gebruiksartikelen als discpacks en andere geheugendragers worden niet vervangen. Producten of onderdelen daarvan, die ingevolge deze garantie worden vervangen, worden eigendom van MEKO SECURITY V.O.F. Gebreken dienen schriftelijk aan MEKO SECURITY V.O.F te worden gemeld teneinde in behandeling te worden genomen. Herstel van verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie.

13.2. De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, gebruik voor andere dan normale (bedrijfs)doeleinden, van buiten komende oorzaken, zoals bijv. brand- of waterschade, of indien de zaken door anderen dan MEKO SECURITY V.O.F zijn gewijzigd of worden onderhouden.

13.3. Tenzij anders is overeengekomen geldt ten aanzien van de door MEKO SECURITY V.O.F geleverde zaken de garantie voor een periode van 3 maanden vanaf het tijdstip van levering, tenzij door de betreffende fabrikant een andere garantietermijn wordt afgegeven.

13.4. Nakomen van haar garantieverplichtingen door MEKO SECURITY V.O.F, geldt als enige en algehele schadevergoeding. Tot verdere verplichtingen is MEKO SECURITY V.O.F niet gehouden, noch is de klant gerechtigd tot een vordering tot ontbinding van de overeenkomst.

13.5. Indien MEKO SECURITY V.O.F de zaken van een toeleverancier ontvangt, beperkt de garantie zich tot de van toepassing zijnde garantie van de toeleverancier. MEKO SECURITY V.O.F zal de klant op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen.

13.6. Herstel buiten het kader van de van toepassing zijnde garantie zal door MEKO SECURITY V.O.F in rekening worden gebracht.

 

ARTIKEL 14. Aansprakelijkheid

14.1. MEKO SECURITY V.O.F is niet aansprakelijk voor door de klant geleden schade, behoudens en voor zover de klant kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van MEKO SECURITY V.O.F.

14.2. De totale aansprakelijkheid van MEKO SECURITY V.O.F is beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar.

14.3. De totale aansprakelijkheid van MEKO SECURITY V.O.F voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen € 1.000.000,00 per kalenderjaar, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis

14.4. Aansprakelijkheid van MEKO SECURITY V.O.F voor schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is te allen tijde uitgesloten. MEKO SECURITY V.O.F aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor kosten en schade ten gevolge van verminking, vernietiging of zoekraken van bestanden, gegevens en andere informatiedragers van de klant. De klant draagt zelf zorg voor het bezit en/of een back-up van leesbare kopieën van de bestanden, gegevens en andere informatiedragers.

14.5. Buiten de in voorgaande leden genoemde gevallen rust op MEKO SECURITY V.O.F ook geen aansprakelijkheid voor schade, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in voorgaande leden genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van MEKO SECURITY V.O.F.

14.6. De aansprakelijkheid van MEKO SECURITY V.O.F wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de klant MEKO SECURITY V.O.F onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en MEKO SECURITY V.O.F ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat MEKO SECURITY V.O.F in staat is adequaat te reageren en de tekortkoming weg te nemen en/of te herstellen.

14.7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij MEKO SECURITY V.O.F meldt. De klant vrijwaart MEKO SECURITY V.O.F voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product en/of systeem dat door de klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door MEKO SECURITY V.O.F geleverde apparatuur, programmatuur en/of andere materialen, behoudens indien en voor zover de klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen van MEKO SECURITY V.O.F.

14.8. De producten zijn bedoeld voor normaal commercieel gebruik. Het gebruik in veiligheidskritische systemen, nucleaire apparatuur, militaire faciliteiten, levensondersteunende apparatuur of voor de productie van wapens is verboden, tenzij hiertoe schriftelijke toestemming van de fabrikant van de producten is verkregen.

14.9. MEKO SECURITY V.O.F wijst elke aansprakelijkheid voor inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van de hand, indien de producten worden geëxporteerd vanuit het land waaraan MEKO SECURITY V.O.F de producten heeft geleverd, aangezien MEKO SECURITY V.O.F de bescherming van de rechten daar niet kan garanderen.

 

ARTIKEL 15. Ontbinding en beëindiging

15.1. Hoewel MEKO SECURITY V.O.F een verzoek van de klant om in te stemmen met annulering steeds welwillend zal overwegen, is MEKO SECURITY V.O.F op geen enkele wijze verplicht tot instemming met een dergelijk verzoek. Alleen schriftelijke verzoeken tot annulering worden door MEKO SECURITY V.O.F in behandeling genomen. Indien MEKO SECURITY V.O.F reeds zaken heeft ingekocht of heeft gereserveerd ter nakoming van de betreffende overeenkomst zal MEKO SECURITY V.O.F niet akkoord gaan met annulering.

15.2. In elk geval dat MEKO SECURITY V.O.F instemt met annulering dient de klant naar gelang het moment van ontvangst van de schriftelijke annulering minimaal 10% van de overeengekomen totale contractssom - voor zoveel van toepassing vermeerderd met de verschuldigde bedragen op grond van lid 3 - aan MEKO SECURITY V.O.F te betalen.

15.3. Geleverde en geaccepteerde zaken worden, met uitzondering van de in artikelen 5 en 14 bedoelde (reclame, garantie), door MEKO SECURITY V.O.F niet teruggenomen, tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen. Indien en voor zover partijen overeenkomen, dat de zaken worden teruggenomen, zal MEKO SECURITY V.O.F gerechtigd zijn creditering te doen plaatsvinden tegen de marktprijzen op de dag van terugname, alsmede is alsdan lid 2 van toepassing.

15.4. Ingeval de overeenkomst op enigerlei wijze wordt beëindigd, blijven de bepalingen betreffende geheimhouding, ontbinding/ beëindiging, toepasselijk recht en geschillen onverkort van toepassing.

 

ARTIKEL 16. Cybersecurity

16.1. MEKO SECURITY V.O.F zal identificatiegegevens en gegevens voor haar online portal uitsluitend aan de (contactpersoon van de) klant verstrekken en ter beschikking stellen voor het gebruik van producten en diensten. De (contactpersoon van de) klant zal zorgvuldig omgaan met deze gegevens (identificatiegegevens).

16.2. De klant zal bij verlies, diefstal en/of andere vormen van onrechtmatig gebruik MEKO SECURITY V.O.F hiervan zo snel mogelijk (schriftelijk) in kennis stellen, zodat passende maatregelen kunnen worden genomen.

16.3. De klant vrijwaart MEKO SECURITY V.O.F voor iedere vorm van aansprakelijkheid in het geval van misbruik van deze gegevens. De klant draagt alle verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en kosten veroorzaakt door het onrechtmatige gebruik van de identificatiegegevens, gebruikt en/of verspreid door de klant. Ook in het geval van cybercriminaliteit.

16.4. In geen geval is MEKO SECURITY V.O.F aansprakelijk voor het misbruik en/of onrechtmatig gebruik van deze identificatiegegevens.

16.5. Indien redelijkerwijs kan worden vermoed dat misbruik of onrechtmatig gebruik is gemaakt van de identificatiegegevens van de klant, kan MEKO SECURITY V.O.F de klant aanwijzingen geven die uitgevoerd dienen te worden.

16.6. Indien is vastgesteld, dat misbruik is gemaakt van die identificatiegegevens dan wel dat de klant geen gehoor heeft gegeven aan de aanwijzingen als hierboven bedoeld in lid 2-5, is de klant direct in verzuim.

16.7. Het risico op schade als gevolg van misbruik van cybercriminaliteit dient de klant zelf te regelen en te verzekeren.

 

ARTIKEL 17. Definities

17.1. Onder cybercriminaliteit verstaat MEKO SECURITY V.O.F:

 1. Malware op het computersysteem of computernetwerk van de klant;
 2. Een inbraak op het computersysteem of computernetwerk van de klant;
 3. Een (D)DoS-aanval door of via het computersysteem of computernetwerk van de klant;
 4. Gegevensinbreuk;
 5. Misbruik via het computersysteem of computernetwerk van de klant;
 6. Cyberafpersing.

17.2. In het geval van cybercriminaliteit bij de klant waardoor MEKO SECURITY V.O.F schade lijdt, zal de klant MEKO SECURITY V.O.F volledig vrijwaren voor alle risico’s en aansprakelijkheid en bovenal alle schade die daardoor ontstaat, geleden door MEKO SECURITY V.O.F, vergoeden.

17.3. Een klant van MEKO SECURITY V.O.F dient alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs mogelijk zijn om cybercriminaliteit te voorkomen en in ieder geval dient de klant zichzelf adequaat te verzekeren om het risico op schade te voorkomen of te kunnen opvangen.

17.4. De klant mag van MEKO SECURITY V.O.F verwachten, dat zij zorgvuldig en op verifieerbare wijze ervoor zorgt dat het verstrekken van identificatiegegevens en toegangscodes zorgvuldig geschiedt. x.11 De klant zal daartoe aan MEKO SECURITY V.O.F een beheerder of contactpersoon aanwijzen die exclusief en persoonlijk identificatiegegevens en toegangscodes krijgt verstrekt.

17.5. De aan de contactpersoon van de klant verstrekte gegevens zijn persoonlijk en vertrouwelijk en mogen niet binnen de organisatie van de klant worden gedeeld. Indien meer toegang binnen de organisatie van de klant noodzakelijk is voor verschillende personen zal de klant daartoe een schriftelijk verzoek indienen bij MEKO SECURITY V.O.F en zal MEKO SECURITY V.O.F dit zo snel als mogelijk en adequaat verzorgen.

17.6. Indien contactpersonen binnen de organisatie van de klant vertrekken of geen noodzakelijke toegang meer tot de systemen van MEKO SECURITY V.O.F nodig hebben, zal de contactpersoon zelf en ander de klant er zelf voor zorgen dat hier melding van wordt gemaakt, zodat MEKO SECURITY V.O.F de verstrekte gegevens kan intrekken, blokkeren of verwijderen.

17.7. Opdrachten, bestellingen en andere wijzigingen van gegevens die via de aangewezen contactpersoon binnen de organisatie van de klant worden gegeven mag MEKO SECURITY V.O.F als juist en vertrouwd beschouwen, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn waardoor MEKO SECURITY V.O.F redelijkerwijs kan of moet vermoeden dat er sprake is van cybercriminaliteit.

 

ARTIKEL 18. Geheimhouding

18.1. Partijen zijn over en weer verplicht tot volledige geheimhouding jegens derden van elkaar over en weer verstrekte vertrouwelijke (bedrijfs)informatie. De klant is verplicht maatregelen te treffen opdat deze geheimhouding door zijn werknemers in acht wordt genomen.

 

ARTIKEL 19. Export

19.1. De wederuitvoer van zaken uit Nederland is aan Nederlandse, Europese, Amerikaanse en mogelijk andere lokale wettelijke regelingen onderhavig en is mogelijk niet toegestaan zonder officiële vergunning. Het exporteren van door MEKO SECURITY V.O.F geleverde zaken naar niet EG landen behoeft te allen tijde de schriftelijke toestemming van MEKO SECURITY V.O.F, onafhankelijk van de verplichting van de klant zorg te dragen voor verkrijging van de benodigde invoer- en uitvoervergunningen, als ook voor afhandeling van de overige formaliteiten. De klant blijft verantwoordelijk voor naleving van de betreffende voorwaarden/bepalingen tot verkrijging van de zaken door de eindgebruiker.

19.2. De import- en exportwetgeving, wet- en regelgeving van, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, Nederland, de Europese Unie, de Verenigde Staten van Amerika en het importland zijn mogelijk van toepassing voor de producten, reserveonderdelen, technische gegevens, software en documentatie. In het geval de klant het product buiten Nederland exporteert, dient de klant aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving voor import en export te voldoen en alle van toepassing zijnde licenties te verkrijgen.

 

ARTIKEL 20. Gegevensbescherming/gegevensopslag

20.1. De klant geeft MEKO SECURITY V.O.F toestemming om gegevens van de klant, die tijdens de zakelijke relatie of in verband daarmee zijn ontvangen, te verwerken ongeacht of deze afkomstig zijn van de klant of van derden, op grond van de Nederlandse wet voor de bescherming van persoonsgegevens. Klantgegevens worden in overeenstemming met de wettelijke regelgeving opgeslagen.

20.2. De klant stemt ermee in dat MEKO SECURITY V.O.F gedetailleerde informatie inzake producten, bedragen, omzet, Meko Security v.o.fok de naam- en adresgegevens van de klant aan haar leveranciers (verkooprapportage) verstrekt teneinde aan haar contractuele verplichtingen te voldoen, voornamelijk voor projectdeals (bedrijf eindgebruiker dat door leveranciers wordt ondersteund).

20.3. Bovendien stemt de klant ermee in dat MEKO SECURITY V.O.F de gegevens binnen de MEKO SECURITY V.O.F Groep en derden mag verstrekken voor het uitvoeren van contracten, ter controle van betaalgedrag of beslissingen inzake kredieten en incasso’s. De klant geeft toestemming voor het naar het buitenland overbrengen van gegevens, indien dit door MEKO SECURITY V.O.F noodzakelijk wordt geacht.

 

ARTIKEL 21. Anti corruptie

21.1. De zakelijke relatie tussen de klant en MEKO SECURITY V.O.F is gebaseerd op objectieve en transparante criteria en mag niet op oneerlijke wijze worden beïnvloed door het verstrekken of aanvaarden van persoonlijke voordelen, zoals ongepaste geschenken of uitnodigingen. De klant zal derhalve geen persoonlijke voordelen aan de werknemers van MEKO SECURITY V.O.F aanbieden of verstrekken, als deze de zakelijke transacties of beslissingen kunnen beïnvloeden of hiertoe bedoeld zijn. De klant zal tevens haar eigen werknemers verplichten om dergelijke voordelen niet aan te bieden, te verstrekken of hierom te vragen.

 

ARTIKEL 22. Geschillen en toepasselijk recht

22.1. Op alle door MEKO SECURITY V.O.F gedane aanbiedingen, alle met MEKO SECURITY V.O.F gesloten overeenkomsten en andere met MEKO SECURITY V.O.F aangegane verbintenissen, alsmede de uitvoering daarvan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle transacties, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook ingeval van transacties met de klanten gevestigd in het buitenland, en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen voor partijen worden bij uitsluiting beheerst door het Nederlands recht.

22.2. In ieder geval komen partijen overeen, dat als de plaats van uitvoering van alle uit deze voorwaarden voortvloeiende verbintenissen de statutaire plaats van de vestiging van MEKO SECURITY V.O.F zal gelden.

22.3. Alle geschillen tussen partijen, ook die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van de statutaire plaats van de vestiging van MEKO SECURITY V.O.F, onverminderd het recht van MEKO SECURITY V.O.F om de wettelijk of bij verdrag bevoegde rechter te kiezen.

 

ARTIKEL 23. Slotbepaling

23.1. De titels van de onderscheiden artikelen van deze voorwaarden zijn slechts als hulpmiddel bedoeld en hebben geen betekenis voor de interpretatie van die artikelen.

23.2. Indien één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of op andere wijze niet verbindend zijn, wordt daardoor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet aangetast. MEKO SECURITY V.O.F is dan gerechtigd om de algemene voorwaarden voor zover nodig aan te passen, in die zin dat de niet-verbindende bepaling(en) word(t/en) vervangen door bepalingen die zo min mogelijk verschillen van de betreffende niet-verbindende bepaling(en).

23.3. MEKO SECURITY V.O.F is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van de algemene voorwaarden gelden ook ten aanzien van de bestaande overeenkomsten. MEKO SECURITY V.O.F zal wijzigingen van de algemene voorwaarden bekend maken op haar website. De gewijzigde algemene voorwaarden treden twee weken na bekendmaking in werking, of zoveel later als in de bekendmaking is bepaald.